A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

V/4. tatai egészségügy fejlesztése program

Új típusú egészségközpont létesítése a megelőzéstől a rehabilitációig

„Megérkeztünk a 21. századi magyar siker előszobájába. Magyarország kitûnően megélhetne az egészségiparból, miközben a siker önmagát is gyógyítaná. A magyar adottságok lényegesen jobbak, mint a versenytársakéi, de a gyógyvízre épülő turizmus kivételével gyakorlatilag kiaknázatlanok. A magyar felzárkózás olyan egészségiparra épülhetne, amelyben a gyógyvíz mellett a kórházak és szanatóriumok, a képzés, a gyógyszeripar, a megelőzési „iparok”, az egészséges élelmiszerek egyaránt kulcsszerepet kaphatnak. Napfény, homok és szike mellett mindenünk van, ami ehhez kell: kivéve egy tudatos kormányzati politikát.” (Kivonat a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet Globális Trendfigyelő 2007. márciusi számából)

Az egészségügyben számos kihívás van egyszerre jelen. Ezek egyike a forráshiány. Ebből adódik a nonprofit és a forprofit (nyereségérdekelt) részek közötti konfliktus. A kizárólagosság helyett ezek egyensúlyát kell megteremteni. Ezek egymást erősítő együttmûködése rendkívüli eredményeket hozhat. A „kiszervezésre” alapozott megoldás viszont az egészségügyi alapellátást csődbe viszi. Ezért kívánunk egy olyan vegyes rendszerû egészségközpontot létrehozni, amelyben az önkormányzati egészségügyi alapellátás és a forprofit érdekeltségû, magasabb szintû és speciális ellátás kiegészítheti és támogathatja egymást.

A tervezett egészségközpont magába foglalja majd az Árpádházi Szent Erzsébet Szakkorház és Rendelőintézetet, amely jelenleg 40 belgyógyászati és társszakmákat tartalmazó aktív ágyat, 44 krónikus ágyat és 60 szívés érrendszeri rehabilitációra szolgáló ágyat tartalmaz. Az egészségközpont programjának végső rögzítése után kezdődik a helykijelölés, a finanszírozás megszervezése, hiszen mindkét jelenlegi ingatlant más módon kívánjuk hasznosítani, új helyen felépítve a lehető legkorszerûbb intézményt, ahol a 40 aktív ágyat – kiegészítve szülőszobával és szülészeti ágyakkal – nagy forgási sebességû ágyként kívánjuk használni.

Az egészségközpont előzetes programja:

Gyógyítás a háziorvostól kezdve szakrendelőn és ambuláns gyógyászati tevékenységeken át a kórházi részlegig – az egészségközpont intézmény és programok együttesen

Az alapellátás megelőző és szûrő tevékenységét kívánjuk erősíteni általános szûrőprogramok bevezetésével, korosztályspecifikusan. Fontos lenne városi és kistérségi méretekben elérni a központi szûrővizsgálaton való minél nagyobb mértékû részvételt, melynek elérését különböző figyelmeztető, figyelemfelkeltő felhívásokkal lehet megvalósítani.

A kisgyermekek számára olyan ingyenes, vagy kedvezményes, támogatott védőoltás elérhetővé tételét célozzuk meg, amely hosszútávon a teljes lakosság immunitásának megerősítését eredményezheti.

Tatán jelenleg 12 háziorvosi körzet és 5 fogorvosi körzet van – ez utóbbiból 1 már betöltetlen. A háziorvosok elöregedése, az egészségügyi rendszerben az utóbbi évek rendkívüli mértékû forráskivonása és leépítése sajnos az alapellátásban is érezteti hatását: a háziorvosok életkora magas, az orvosi praxisok iránt kicsi az érdeklődés, így a közeli jövőben – hacsak nem fordul meg a trend – kritikus helyzet lesz a háziorvosi ellátásban.

A felnőtt lakosok, és a gyermekek, ifjúsági korosztály egészséggel kapcsolatos ismereteinek, attitûdjének változtatását, az egészségtudatos magatartás fejlesztését tartjuk kívánatosnak: a gyermekek és az ifjúság egészségi állapotát befolyásoló szakmai, igazgatási, társadalmi szervezetek közötti összehangolt program kialakításával. A felnőtt korosztály együttmûködésének megnyerése kiemelt feladatunk az egészséges életkezdet esélyeinek növeléséért, és a felnövekvő generáció egészséghez kapcsolódó magatartásának fejlesztéséért.

Ehhez stratégiai együttmûködő partnereket kutatunk fel, oktatásügyi, piaci, gazdasági szereplők, helyi média, civil szervezetek közremûködésével. Releváns információs bázist alakítunk ki, mûködtetünk a lakosság egészségügyi és szociális helyzetének nyomon követésére. Mindezzel szoros összefüggésben az egészséget támogató épített és természeti környezet állapotát folyamatosan alakítjuk, javítjuk.

Az ellátás szintjei közötti együttmûködés javítása (alapellátás, járóbetegszakellátás, és fekvőbeteg ellátás) fontos feladatunk. Ennek érdekében az egészségügyi és szociális szféra együttmûködését fejlesztjük, mert azt gondoljuk, hogy a jó egészségpolitika egyik nélkülözhetetlen támogató összetevője a jó szociálpolitika. Kedvezőtlen, vagy hátrányos helyzetben élők számára speciális programokat alakítunk ki. Az általános, és a középiskolákban hatékony gyermekkori drog, dohányzási és alkoholfogyasztási prevenciót folytatunk. A lakosság egyes egészségügyi szempontból sajátos célcsoportjaihoz szóló programokat szervezünk. Évente legalább 2 alkalommal szervezünk a felnőtt lakosságot (is) érintő „Tatai Egészségnapot”. Az iskolaiés ifjúsági egészségügy területén „kortárssegítők” rendszerének fejlesztését tervezzük. Javasoljuk, hogy induljon program a túlsúlyos iskolás gyermekek egyéni, „testre szabott” testmozgására, ortopédiai szûrések megindítására a kisiskolások körében.

Kiemelt célnak tartjuk, hogy a daganatos betegségek szûrésére vonatkozó központi szûrő programokon (emlő, nőgyógyászati) a város lakosai közül az érintett korosztály több, mint 6070%a vegyen részt. A város egészségügyben és oktatásban dolgozó munkatársai számára dohányzásról leszoktató program indítását kezdeményezzük. Kívánatosnak tartjuk, hogy a felnőtt alapellátás körében is legyen lehetőség külön időszakban az egészséges lakosok megjelenésére, és a korcsoportos szûrések végzésére. Tervezzük a városban a környezeti ártalmak felmérését, javaslatot és ütemtervet fogalmazunk meg ezek csökkentésére.

Kidolgozzuk az Egészséges Tata Programot, amelyben számba vesszük a város népegészségügyi mutatóit, a lakosság egészségi állapotát, a jellemző halálozási okokat. A programban kiemelt hangsúlyt fektetünk a megelőzésnek az egészségügyi szûrésnek, tanácsadásnak. A program részeként jelentős egészségpropagandát fejtünk ki, és rendszeresen szûrési programokat indítunk.

A kórházban a 40 belgyógyászati aktív ágyat ki szeretnénk egészíteni szülőszobával, szülészeti ágyakkal, olyan jelentős az igény a hajdan jó hírnévnek örvendő szülészet újbóli megnyitására. A szülészet a hozzátartozó előzetes vizsgálatokkal együtt úgy tûnik, hogy a városi identitás része, ez is elegendő indok véleményünk szerint ezen osztály visszaállításához. Ezt és a teljes szakmai programot egyeztetjük a tatabányai Szent Borbála Kórházzal, mint megyei központi kórházzal.

Az utógondozás megerősítését tervezzük a rehabilitációtól az ápolási kórházi részlegig, a kórház lehetőségeinek bővítésével, korszerû és modern körülmények kialakításával a szakrendelő és a kórház infrastruktúrájában. Pályázati lehetőségek, magánszektor bevonásával új egészségközpont terveinek a kidolgozását, megvalósítását tervezzük a kistérség lakossága érdekében. Az egészségügyi szolgáltatások elérhetőségének, a minél szélesebb körû alapellátás biztosításának alapelvét fontosnak tartjuk.

Ápolási kórházi egységet kívánunk létrehozni – az idősek otthonával együttmûködve. A rehabilitációs (utókezelési) kórház – a gyógyászati egységekkel együttmûködve: többek között utókezelések, mikrorehabilitáció, kardiológiai, idegrendszeri (pl. stroke) betegségek utókezelését jelenti. Az egészségközpontban hospice részleg kialakítását is tervezzük.

Családgondozás a szülőotthontól az anyaés csecsemővédelmen át a korai fejlesztésig, a családok védelme és biztonságának, gyermekvállalási kedvének támogatása a védőnők, családgondozók, házi gyermekorvosok együttmûködésével:

A nemzet legégetőbb gondja a demográfiai helyzet, emiatt összeomlással fenyeget az egészségügyi, az oktatási, a nyugdíjrendszer, a munka világa egyaránt. Éppen ezért a kormányzat legfontosabb feladata volna ezzel a kérdéssel való komplex foglalkozás, hatékony programok kidolgozása. Mivel a mai kormányzat ennek a feladatának egyáltalán nem tesz eleget, sőt „indirekt népirtást” folytat, épen ezért minden felelősen gondolkozó városvezetés a demográfiai kérdést kiemelt problémaként köteles kezelni. Ennek jegyében kívánjuk megerősíteni a meglévő anyaés csecsemővédelmi, gondozási és családgondozási rendszert.

A családokat felkészítjük a gyermekvállalással adódó változásokra anyaés csecsemővédelmi részleg, nőgyógyászati szûrés, tanácsadás kialakításával.

Ez sok mindent jelent:

  • a szülők felkészítését az otthoni krízishelyzetek megfelelő megoldására;
  • a gyerekek felkészítését az otthoni, illetve az iskolában kialakuló stresszhelyzetekre való eredményes reagálásra;
  • családgondozási feladatok végzésében való közremûködést a 016 éves gyermekek családjai körében;
  • az egészséggel, egészségmegőrzéssel, betegségekkel kapcsolatos ismeretanyag átadását a gondozott családok tagjainak;
  • az egészségtudatos magatartás erősítését;
  • lakossági szûrések szélesebb körében történő propagálásában való részvételt.

A védőnők a népegészségügyi prioritások alapján végezzék egészségfejlesztő tevékenységüket. Kistérségi összefogással és az egész megyét szolgáló intézményként korai fejlesztési központ létrehozását tervezzük: ultrahang diagnosztika, gyógypedagógia, mozgásfejlesztő és egyéb terápia, korai neurohidroterápia, logopédia, tanácsadás részlegekkel.

A védőnők által az óvodákban, általánosés középiskolákban az integrált egészségfejlesztési tartalmak közvetítése folyamatos és rendszeres legyen. A hátrányos helyzetû lakossági csoportok egészségügyi ellátórendszerhez, megelőzési programokhoz való egyenlő, diszkriminációmentes hozzáférésének biztosítása kiemelt feladatunk. A várandós gondozás során a krónikus betegségek elsődleges prevenciójának hangsúlyosabbá tétele kívánatos.

Az előzőekben vázolt célok eléréséhez családintézet – Családés Házasságvédelmi Központ létrehozását tervezzük, amelyben átfogó családvédelem, testilelki egészség szolgálata minden korosztály számára, mentális, kríziskezelés, lelki gondozás, életvezetési tanácsadás lenne.

A Természetes Életmód Alapítvány (TÉA) komplex és rendszerben gondolkodó tevékenysége ehhez a fejezethez illeszkedik a legtöbb ponton. A drámai gyorsasággal változó természeti és társadalmi feltételrendszerhez való alkalmazkodás egyre nagyobb próbatétel elé állítja az embert. Ebben kínál továbblépési lehetőséget, kitörési pontokat, alternatív életmódés életvezetési programcsomagokkal. Az Alapítvány Primer Prevenciós Programja – helyes életmód, életvezetés – a városban lakók testilelki jóérzésének elősegítésében és megtartásában segíthet. A program címe: Ismerjük meg a természetet, és a természetünket. Ez a program a civil szféra hozzájárulása lehet Tata lakosságának egészségmegőrzéséhez.